Építési előírások/Rendezési terv

1.1 ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE TERÜLETI MEGOSZLÁS SZERINT

Az előírások hatálya Szolnok Város Piroskai út, Tiszamenti Vegyiművek telekhatára és Kiskunfélegyháza – Kecskemét vasútvonal közötti területre terjed ki.

NAGYBEFEKTETŐI ZÓNA:
Az ipari termelési célokat szolgáló magánterületek a nem kialakult 2-es (vegyes) karakterű “egyéb ipari zónába sorolt” építési övezetcsoportba tartoznak, melyekre az alábbi építési előírások érvényesek:
1. A legkisebb kialakítható építési telek:
– szélessége legalább: 100 m
– mélysége legalább: 100 m
– területe legalább: 20.000 m2
2. A megengedett beépítési mód: telepszerű.
3. A zónában 15 m-es előkert kialakítása kötelező.
4. A telek megengedett maximális beépítettsége 40%.
5. A telken elhelyezhető építmény magassága legfeljebb 10,5 m.
6. A SZÉSZ 34. § (4) bekezdése szerint számított személygépkocsi parkoló szám 100%-ának megfelelő parkolóhely kialakításáról telken belül kell gondoskodni.

KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓI BEFEKTETŐI ZÓNA:
A szolgáltatási célú magánterületek a nem kialakult 2-es karakterű “egyéb ipari zónába sorolt” övezetcsoportba tartoznak, melyekre az alábbi építési előírások érvényesek:

1. A legkisebb kialakítható építési telek:
– területe legalább: 2.000 m2
2. A megengedett beépítési mód: szabadon álló – általános.
3. A zónában a szabályozási tervlapon jelölt előkert kialakítása kötelező.
4. A telek megengedett maximális beépítettsége 60%.
5. A telken elhelyezhető építmény magassága legfeljebb 10,5 m.
6. A SZÉSZ 34. § (4) bekezdése szerint számított személygépkocsi parkoló szám 100%-ának megfelelő parkolóhely kialakításáról telken belül kell gondoskodni.
7. A SZÉSZ 2/b táblázat előírásai szerint az előírt zöldfelületi lefedettség 25%.
8. A telek a Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónába tartozik.
9. A SZÉSZ 8. § (1) bekezdés előírásai szerint:
a. A terület elsősorban a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek befogadására kijelölt terület.
b. A területen az OTÉK 19. § (2)-(3) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el.
c. A területen az OTÉK 19. § (3) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti építmények csak bővítésként helyezhetők el, újonnan nem. A meglévő épületek ilyen rendeltetéssel átalakíthatók.

10. Az OTÉK 19. § (2)-(3) bekezdésben foglalt előírások:
(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:
1. mindenfajta , nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
2.a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
3.igazgatási, egyéb irodaépület,
4.parkolóház, üzemanyagtöltő,
5.sportépítmény.
(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen – 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével – kivételesen elhelyezhető
1.egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
2.egyéb közösségi szórakoztató épület.

KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÓI BEFEKTETŐI ZÓNA:
A szolgáltatási célú magánterületek a nem kialakult 2-es karakterű “egyéb ipari zónába sorolt” övezetcsoportba tartoznak, melyekre az alábbi építési előírások érvényesek:

1. A legkisebb kialakítható építési telek:
– szélessége legalább: 35 m
– mélysége legalább: 40 m
– területe legalább: 2.000 m2
2. A megengedett beépítési mód: szabadon álló – telepszerű.
3. A szabályozási tervlapon jelölt előkertet kell kialakítani.
4. A telek megengedett maximális beépítettsége 40%.
5. A telken elhelyezhető építmény magassága legfeljebb 10,5 m.
6. A SZÉSZ 34. § (4) bekezdése szerint számított személygépkocsi parkoló szám 100%-ának megfelelő parkolóhely kialakításáról telken belül kell gondoskodni.

1.2 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A SZOLNOKI IPARI PARK TELJES TERÜLETÉRE VONATKOZTATVA

Az alábbi általános előírások a Szolnoki Ipari Park egész területre érvényesek

1. A közművesítettség előírt szintje: teljes.
2. Az építési telek közterületi határai mentén a fásítás kötelező.
3. A telek területének 20 %- át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. ( kivétel a Kereskedelmi-szolgáltatói befektetői zóna )
4. A telek közterületi határai mentén az egysoros, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kétsoros fásítás és cserjetelepítés kötelező.
5. Melléképítmények közül a következők építése lehetséges:
– közműcsatlakozás műtárgya,
– hulladéktartály tároló,
– kerti építmény,
– terepszint alatti építmény,
– hulladék tartály,
– kirakatszekrény,
– közműcsatlakozás építménye
– kerti vízmedence,
– siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló,
– szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop
– növényház, üvegház, fóliasátor.
A felsorolt melléképítmények a telek beépített területébe nem számítanak bele.

1.3 EGYÉB ELŐÍRÁSOK A SZOLNOKI IPARI PARK TELJES TERÜLETÉRE VONATKOZTATVA

– Az építési telkek terepszintjét legalább 87,5 mBf. magasságra kell feltölteni. A feltöltéshez szükséges tömedék anyagot legálisan működő ásványi nyersanyag lelőhelyről kell biztosítani.
– Építési engedélyhez talajmechanikai szakvéleményt kell mellékelni.
– A közterületeken épület, melléképület ideiglenes jelleggel sem helyezhető el.
– A szabályozási tervlapon I.rendű közlekedési területként jelölt közterületek útburkolatait úgy kell kialakítani, hogy azok 25 m-es tengelytávolságú és 40 t összsúlyú gépjárművek közlekedésére alkalmasak legyenek.
– A szabályozási tervlapon jelölt előkerteken belül csak kerítés és kerítéshez közvetlen kapcsolódó portaépítmények helyezhetők el.

A közművesítéssel, közműlétesítmények telepítésével kapcsolatos előírások:

– Bármi okból feleslegessé vált közműhálózatot, létesítményt el kell bontani. Funkciót vesztett vezeték nem maradhat a földben.
– A tervezési területen keletkező szennyvizet csak közcsatornába történő elvezetéssel szabad engedélyezni. Közműpótló berendezés használata átmeneti időre sem engedélyezhető. (Még szigorúan zárt, vízzáró szennyvíztároló alkalmazása sem!)
– Az övezetekben amennyiben a kibocsátott szennyvíz szennyezettsége nem felel meg a közcsatornába való rákötés előírásainak, az eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – a közcsatornába történő bevezetés előtt a megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.
– A tervezési területen összegyűjtött csapadékvizet hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad a kialakítandó záportározóba bevezetni.
– Az építési telkeken belüli előírt növényzettelepítésről az építtető (beruházó) köteles gondoskodni a használatba vételi engedély megszerzéséig.

Zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó előírások:

Csak olyan zajkibocsátással járó létesítmények telepíthetők az Ipari park területére, melyek az alábbi kettős kötelezettségrendszernek megfelelnek:
– Zajkibocsátás a telekhatárain nem nagyobb 70 dB(A)-nél Msz-13-111:1985.3.2. pontja.
– A szomszédos ipari létesítmény iroda funkciójú helyiségei (iroda, tárgyaló, bemutatóterem stb.), mint védendő homlokzat előtt működéséből származóan létrejött emissziós zajszint 60/50 dB alatti. Ha ugyanazon homlokzatot több ipari zajkibocsátó terheli, az együttes terhelés nem lehet több 60 dB-nél.

1.4 BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

– A vevő a tulajdonába került telek ingatlant a birtokbavételt követő 3 éven belül köteles beépíteni, a próbaüzemet megindítani és a létesített telephelyet működtetni.
– A tulajdoni jogviszony a teljes vételár kifizetését követően lép hatályba.
– Az építési engedély iránti kérelem beadása előtt a telek árát ki kell fizetni. Egyedi megállapodás esetén, mint /pl. részletfizetés, bérlés/, külön szerződést kell kötni a Szolnoki Ipari Park Kft-vel.
– Az adásvételi-, bérleti szerződés megkötését követően: a telket ki kell tűzetni az Szolnoki Ipari Park Kft-vel, a kitűzött ingatlant jegyzőkönyvileg át kell venni.

1.5 VÉDŐTÁVOLSÁGOK, VÉDŐTERÜLETEK

– A közművek védelme miatt a terület elhelyezkedésétől függően korlátozás lehet.
– A telek a közmű védőterülete miatt építési korlátozás alá esik.
– A telek a szabályozási tervlapon jelölt védőterületbe eső részén, építmény csak részletes szabályozási terv alapján helyezhető el.

Letöltés


Az egyes földrészletekre vonatkozó részletes előírások az  Internet Explorer böngészőből megnyitható  Helyrajzi Számos Információs Rendszer (HESZIR) programban találhatók.

http://www.heszir2.hu/mobileszolnok/heszir/publish.htm